STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN STÖDE FORM antagna 2019-03-30

§ 1 Föreningens namn är Ideella föreningen Stöde Form.

 

§ 2 Föreningens ändamål är:

Att bevara och främja utvecklingen av medlemmarnas hantverk, konst, formgivning och nyskapande i

kamratlig anda.

Att tillvarata medlemmarnas intressen och gemensamt marknadsföra och främja deras försäljning.

Att sprida och bevara hantverkstraditioner.

Att bevara och arbeta för en levande landsbygd.

 

§ 3 Medlemskapet är öppet för alla. De som erlagt medlemsavgiften har rösträtt på årsmötet.

Medlemmarnas hantverksprodukter skall godkännas av styrelsen innan försäljning.

 

§ 4 Årsavgiften erlägges före årsmötet. Årsmötet fasställer avgiften för nästkommande år.

 

§ 5 Medlem äger rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen.

 

§6 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen sammanträffar 10 ggr/år.

Medlemsmöten hålls om möjligt 2 ggr/år.

 

§ 7 Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari t o m 31 december.

 

§ 8 Föreningens styrelse består av ordförande, 4 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

 

§ 9 Årsmötet hålls senast 31 mars.

Kallelse till årsmötet skall delges medlemmarna minst 2 veckor innan.

Vid Årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a. Årsmötets behöriga utlysande

b. Val av funktionärer för mötet

c. Fastställande av dagordningen

d. Styrelsens verksamhetsberättelse

e. Ekonomisk redovisning

f. Revisorns berättelse

g. Ansvarsfrihet för styrelsen

h. Beslut om medlemsavgiften för nästkommande år

       i. Val av:

- Styrelseordförande på 1 år

- 2 ordinarie ledamöter på 2 år

- 2 ersättare på 1 år

- Revisor, revisorsuppleant samt valberedning samtliga på 1 år

             j. Inlämnade förslag från medlemmar

 

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen när så krävs.

 

§ 10 Stadgeändringar kan göras av årsmötet och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar

bifaller.

 

§ 11 Föreningens firmatecknare är styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, två styrelseledamöter

tillsammans eller var för sig.

 

§ 12 Upplösning av föreningen kan endast grundas på beslut vid två på varann följande medlemsmöten,

varav det ena skall vara årsmötet. För att beslut om upplösning skall äga giltighet skall minst en månad

skilja dessa möten. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om dispositionen av föreningens

eventuella tillgångar. Om Stöde Form upphör skall tillgångar delas lika bland alla medlemmar.