STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN STÖDE FORM 889202-8674             040318

 

§ 1 Föreningens namn är STÖDE FORM

 

§ 2 Föreningens målsättning är

att bevara och främja utvecklingen av medlemmarnas hantverkstradition, konst, formgivning, idéer och innovationer i en kamratlig anda.

att tillvarata hantverkstraditionen

att stimulera till nyskapande

att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen

att marknadsföra gemensamt

att bevara och arbeta för en levande landsbygd

 

§ 3 Medlemskap är öppet för alla. Enbart kommissionärer äger rösträtt.

 

§ 4 Årsavgiften erläggs snarast efter årsmötet som fastställer avgiftens storlek.

 

§ 5 Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till ledningsgruppen, utträda ur föreningen.

 

§ 6 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen sammanträffar 10 gånger/år. Medlemsmöte hålls om möjligt 2 gånger/år.

 

§ 7 Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

 

§ 8 Föreningens styrelse består av 4 ordinarie ledamöter plus ordförande och 2 suppleanter

 

§ 9 Årsmötet hålles senast 31 mars. Kallelse till årsmötet skall delges medlemmarna minst 2 veckor före mötet.

 

Vd mötet  skall följande ärenden behandlas:

                      a)                   Årsmötets behöriga utlysande

                      b)                   Val av funktionärer för mötet

                      c)                   Beslut av medlemsavgift

                      d)                   Styrelsens berättelse

                      e)                   Ekonomisk redovisning

                      f)                    Revisorns berättelse

                      g)                   Ansvarsfrihet för styrelsen

                      h)                   Val av föreningsordförande för 1 år, ordinarie styrelseledamöter på 2 år, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning, samtliga på 1 år.

                                            Extra årsmöte sammankallas av styrelsen när så krävs.                  

 

§ 10 Stadgeändringar kan göras av årsmötet och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar biträder fördslag om ändring.

 

§ 11 Föreningens firmatecknare är styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter tillsammans eller var för sig.

 

§ 12 Upplösning av föreningen kan endast grundas på vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. För att beslut om upplösning skall äga giltighet skall minst en månd skilja dessa möten. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om dispositionen av föreningens tillgångar. Målsättningen skall vara (om Stöde Form upphör), att eventuella tillgångar skall läggas i en fond som i första han främjer bygdens ungdomar som har intresse för hantverk.